Адміністративне право України: словник термінів
Видавництво: 
Видавничий Дім "Ін Юре"
Рік видання: 
2014
К-ть сторінок: 
520
Формат: 
70х100 1/16
Обкладинка: 
тверда
Автор(и): 
За заг. ред. Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова
ISBN: 
978-966-313-495-6
Ціна паперової версії: 100 грн.

Анотація

      У словнику в сис­те­ма­ти­зо­ва­но­му вигля­ді по­да­єть­ся тер­мі­но­ло­гія з ад­мі­ніс­тра­тив­но­го пра­ва України, яка мо­же бу­ти корис­ною при вив­чен­ні всь­ого бло­ку ад­мі­ніс­тра­тив­но-пра­во­вих дис­циплін. Для науковців, практичних працівників, вик­ла­да­чів і сту­ден­тів ви­щих нав­чаль­них зак­ла­дів, ши­рокого ко­ла чи­та­чів.